Nederlands

Over VenhoevenCS

VenhoevenCS is een innovatief bureau voor duurzame architectuur, stedelijke ontwikkeling en infrastructuur, afgestemd op de uitdagingen die onze tijd met zich meebrengt. Het Amsterdamse bedrijf werd in 1995 opgericht door Ton Venhoeven en is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd ontwerp- en adviesbureau met vijf partners en een internationaal team van architecten, stedenbouwkundigen en technisch ingenieurs.

Visie

VenhoevenCS is van mening dat onze planeet voldoende ruimte biedt om alle levende wezens op een vreedzame en duurzame manier naast elkaar te laten bestaan. Nu de wereldbevolking en mondiale welvaart echter in rap tempo toenemen, moeten we de wijze waarop we ons gebruik van de planeet vormgeven en structureren fundamenteel herzien.

Missie

VenhoevenCS is verder van mening dat je met ontwerpen een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de revitalisering van de wereld voor alle levensvormen. De natuur werkt met ecosystemen die zelfvoorzienend en duurzaam zijn, een concept dat we als uitgangspunt nemen voor elk onderzoek, ontwerp en advies.

We geloven in de kracht van architectuur en ruimtelijke ordening als instrumenten om een betere en duurzamere wereld mee te creëren. Ons hechte team biedt de oplossingen voor uiteenlopende urgente uitdagingen waar samenlevingen vandaag de dag mee geconfronteerd worden. Op het gebied van architectuur ontwerpen we gebouwen voor sport & vrije tijd, cultuur & onderwijs, gezondheidszorg, multifunctioneel gebruik, residentieel, kantoren & openbare voorzieningen, renovaties, interieurs en producten. Op het vlak van infrastructuur ontwerpen we stations, bruggen, tunnels en fietsenstallingen. Op een grotere schaal ontwerpen we plannen voor stedelijke ontwikkeling, stationsgebieden en ruimtelijke strategieën. In samenwerking met onze partners onderzoeken we een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot de circulariteit in steden en de planningscultuur van de toekomst.

 

We zijn gespecialiseerd in het vinden van integrale, ruimtelijke oplossingen voor maatschappelijke en milieutechnische kwesties, op elke mogelijke schaal. En hoewel we soms betrokken zijn bij plattelands- en landschapsprojecten, blijft onze hoofdfocus gericht op de grotere metropool met al zijn bijbehorende facetten: zelfvoorzienende wijken en emissievrije gebouwen, micronetwerken ter bevordering van recycling en een gezonde levensstijl, natuurinclusieve steden, transformatie en revitalisering, gemengd landgebruik, stadslandbouw, verdichting, compacte gebouwen en innovatieve gevels.

Het gaat echter niet alleen puur om techniek en ontwerp. Culturele en sociale aspecten spelen een minstens zo belangrijke rol. Dat is dan ook waar de CS in onze naam voor staat.

VenhoevenCS partners ©Joke Schut Photography

©Joke Schut Photography.

 

Brochures

Stad van de Toekomst 2050

NL - 2020

Download PDF

Onze kernwaarden

Vooruitstrevend en inspirerend

Het is onze ambitie om een vooruitstrevend, agendavormend bureau te zijn. We moeten wel, omdat onze wereld verwikkeld is in allerlei transities die hun stempel zullen drukken op onze manier van leven:

 • energietransitie;
 • mobiliteitstransitie;
 • klimaatverandering en de gevolgen daarvan, zoals droogte en overstromingen;
 • technologische transitie door nanotechnologie, robotisering en kunstmatige intelligentie;
 • economische transitie (van lineair naar circulair);
 • agrarische transitie;
 • ecologische transitie;
 • de eiwittransitie (van dierlijke naar plantaardige voedselwaren).

5 Core Values 6

Onze ontwerpen en adviezen creëren soepelere transities naar een aansprekend toekomstbeeld. Dit vergt vaak een holistische manier van denken. Deze transities gaan immers gepaard met veel complexe paradigmaverschuivingen op cultureel, sociaal en economisch vlak. Wat betekent dat voor begrippen als ‘democratie’, ‘vrijheid’, ‘gelijkheid’, ‘privacy’ en ‘solidariteit’? We moeten deze ontwikkelingen in het oog houden, omdat ze van belang zijn bij de vormgeving van onze omgeving en cultuur.

We stellen onszelf voortdurend vragen als: Wat kunnen we doen om de transitie te bevorderen? Hoe integreren we technologische ontwikkelingen in onze projecten? En welke rol hebben wij door ons beroep in de veranderende samenleving?

Cultureel bewust, artistiek relevant

Transities kunnen niet worden gerealiseerd met enkel technologie. Wij geloven dat transities alleen kans van slagen hebben als ze zijn verankerd in de cultuur in de breedste zin van het woord: in sociaal opzicht, in betekenis en zingeving, in wetenschap en kunst. Denk aan de culturele transities aan het begin van de twintigste eeuw: hoe muziek, kunst, dans, literatuur, poëzie, theater en architectuur ons toonden hoe een moderne geïndustrialiseerde samenleving eruit zou kunnen zien. Dit perspectief had een enorme en zeer positieve impact tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

In de afgelopen decennia hebben we geleerd dat ons huidige lineaire economische systeem omgezet moet worden naar een circulair systeem. Toch missen velen van ons de verbeeldingskracht om zich de wereld van morgen en de bijbehorende aantrekkelijke samenleving voor te stellen. Alleen een culturele transitie kan ervoor zorgen dat mensen deze nieuwe wereld begrijpen en dat de benodigde grote veranderingen maatschappijbreed worden gedragen. In dit tijdperk waarin technische, sociale en economische systemen worden ontwricht, is het niet meer dan logisch dat individuele burgers, bedrijven en overheden onzeker, voorzichtig en terughoudend worden. Als ontwerpers en storytellers kunnen wij het verschil maken door de wereld van morgen op een positieve manier voor te stellen.

We moeten verder kijken dan onze eigen discipline en in de gaten houden wat andere disciplines doen, vooral ‘trage’ disciplines die ideeën genereren met een lange levensduur, zoals filosofie en kunsttheorie. Bij VenhoevenCS leggen we verbinding met andere disciplines op drie verschillende niveaus. Ten eerste bieden we een Bildung-programma met lezingen, excursies en discussiebijeenkomsten. Ook sponsoren we zo nu en dan kunst- en theatervoorstellingen of leveren we een bijdrage aan kunst- en theaterproducties. Tot slot betrekken we kunstenaars actief bij onze eigen projecten. Zo is de gevel van Sportcomplex Drieburcht in Tilburg bijvoorbeeld gecreëerd in samenwerking met kunstenaar Jean-Luc Moerman.

5 Core Values 3

 

Duurzaam

Duurzaamheid zit in het DNA van VenhoevenCS. Ons beeld van duurzaamheid is geïnspireerd op de natuur: we richten ons op wat het leven op aarde al bijna vier miljard jaar in stand houdt:

 • duurzame energie
 • biogeochemische kringloop
 • biodiversiteit

Onze Sustainability@VenhoevenCS vertaalt deze drie duurzaamheidsprincipes naar onze eigen praktijk.

Al sinds het prille begin van ons bedrijf beschouwen we duurzaamheid van zowel onze projecten als onze bedrijfsvoering als een integraal onderdeel van onze cultuur. Wij hebben diverse middelen tot onze beschikking om het verschil te kunnen maken, namelijk:

 1. onze projecten
 2. Research & Development (kennisontwikkeling en valorisatie)
 3. interactie met onze partners in de gebouwde omgeving (ketenverantwoordelijkheid)
 4. betrokkenheid en communicatie
 5. onze werkwijze.

Onze ontwerpen voor de gebouwde omgeving hebben een directe impact op de leefomgeving, iets wat we niet uit het oog moeten verliezen. Bij al onze ontwerp-, onderzoeks- en adviesprojecten zoeken we telkens naar de beste en meest duurzame oplossingen. We geloven sterk in de kracht van samenwerking, we creëren samen met onze klanten en leveranciers gedeelde kennis en bewustwording over duurzaamheidsvraagstukken en -oplossingen, en we vormen een team bij interdisciplinaire onderzoeksprojecten.

Om onze kennis en ons implementatievermogen voortdurend te verbeteren, werken we met R&D-groepen die het managementteam en de projectleiders adviseren. Daarnaast geven we over de hele wereld lezingen over duurzame stadsplanning, energieproducerende gebouwen, natuurinclusieve steden en toekomstbestendige regio‘s. Duurzaamheid is namelijk volledig verankerd in onze visie op stadsplanning en architectuur. Iedereen binnen ons team is zich volledig bewust van het belang van duurzaamheid.

5 Core Values 2We stellen ambitieuze duurzaamheidsdoelen met SMART criteria voor onze bedrijfsvoering. Dit houdt in dat we elk half jaar onze uitstoot van onder andere transport, papierverbruik en elektriciteitsverbruik berekenen om onze CO2-reductiedoelstellingen te bewaken. Wij zijn het enige architectenbureau in Nederland dat beschikt over een ISO 14001-certificaat en het certificaat met het hoogst haalbare niveau van de CO2-prestatieladder.

Maatschappelijk geëngageerd

VenhoevenCS is maatschappelijk geëngageerd op verschillende gebieden. Er wordt vaak gezegd dat er een inherent conflict is tussen milieubescherming en economische ontwikkeling. Dit zou betekenen dat we ontwikkelingslanden onthouden van de levensstandaard die we in het Westen al decennialang genieten. Dat is geen duurzame aanpak. In het vinden van oplossingen voor de toekomst moeten we rekening houden met de ontwikkeling van mensen met een lagere levensstandaard en tegelijkertijd zorg dragen voor onze planeet.

Ons concept van een Gezonde Stad staat voor een plek waar volwassenen, kinderen, dieren en planten zich gelukkig, gezond en veilig voelen. Alleen in dit soort gezonde steden kunnen gemeenschappen evolueren, met actieve burgers die voor elkaar zorgen en hun buurt levendig houden. We stimuleren wandelen en fietsen om zo meer ruimte te creëren voor kinderen en ouderen in de stad. We vinden dat openbare ruimten toegankelijk moeten zijn voor mensen van alle leeftijden, inclusief degenen met een fysieke of mentale beperking. De laatste manier waarop we sociaal geëngageerd zijn heeft betrekking op onze interpretatie van biodiversiteit. Wij geloven dat planten en dieren dezelfde rechten hebben als mensen, wat de reden is dat we natuurinclusieve steden promoten.

Wij tonen onze maatschappelijke betrokkenheid ook aan de hand van sponsoring. In 2017 steunden we Estrela de Favela, een jonge Nederlands/Braziliaanse organisatie die minderbedeelde kinderen in de favela’s de kans geeft op een betere toekomst door middel van onderwijs en sport. In 2016 sponsorden we The Money School, een organisatie die kinderen en jongeren helpt bij het ontwikkelen van hun financiële vaardigheden. En niet geheel onbelangrijk: ook hier op kantoor steunen we elkaar. Iedereen heeft het wel eens moeilijk in het leven – op emotioneel, fysiek of financieel vlak. We hopen dat we bij VenhoevenCS een omgeving hebben gecreëerd waarin jij je comfortabel genoeg voelt om je bij nood aan begrip of ondersteuning altijd te richten tot collega’s (inclusief het management).

Positief

VenhoevenCS is een plek voor optimisten. We leven in een wereld met veel fundamentele problemen en het is begrijpelijk als je pessimistisch denkt over de toekomst. Het goede nieuws is dat wij als ontwerpbureau deel uitmaken van de oplossing. Vooruit kijken, een nieuwe wereld voorstellen, handelen naar onze overtuigingen en proberen om anderen te inspireren is soms een uitdaging, maar het geeft altijd heel veel voldoening. Het betekent dat we bij VenhoevenCS allemaal intrinsiek gemotiveerd en gepassioneerd zijn over wat we doen.

Positiviteit betekent ook plezier hebben! Elke maand organiseren we allerlei bedrijfsevenementen om de verbondenheid en de dynamiek van het team te versterken. Sommige evenementen worden geïnitieerd door het management, maar vele worden georganiseerd door werknemers zelf: plenaire vergaderingen, sportactiviteiten, lezingen, formele en informele borrels, excursies, samen koken en eten en een jaarlijks weekend weg met zijn allen. Onze monografie, gepubliceerd in 2009, is een testament van deze spirit: The Wonderful World of VenhoevenCS.

5 Core Values 5